خدمات

برای موفق شدن، باید وارد دنیای فرصتها شوید. بیتیک میتواند کلید ورود به این دنیا را به شما هدیه داده با انتشار مطالب شما در بهترین کیفیت خواسته های شما را برآورده نماید. با ما تماس بگیرید تا رویاهایتان به واقعیت تبدیل شوند.

کتاب

کتاب چاپی

ای-بوک

کتاب الکترونیکی

اودیو-بوک

کتاب به صورت صدا

بین المللی

زبانهای مختلف

امکانات

طراحی، مدیریت و ترجمه

تبلیغات

روزنامه، مجله و بروشور

در مورد ما

اگر مطلب نوشته شده ای دارید و یا اگر میخواهید برای یک گروه خاص پیامی ارسال کنید بیتیک قادر به کمک همه جانبه میباشد. ما برای پخش صدا و اندیشه شما به جهان همراه شما هستیم. با ما تماس بگیرید و خواسته هایتان را تبدیل به واقعیت کنید.

آیا حاضرید؟

تازه ها